Energy Saver

_Audyt remontowy

Audyt remontowy zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, które:

musi skutkować co najmniej 10% redukcją zużycia energii,

• wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70,

• jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3, warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej 25%,

• zaczęto użytkować przed 14 sierpnia 1961 roku.Dodatkowo premię można uzyskać w przypadku, gdy dany budynek wielorodzinny był przedmiotem:

• przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową – warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na poziomie co najmniej 5%, chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego;

• przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną,

• przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którymi przekazano odpowiednio premię remontową lub termomodernizacyjną – suma wartości wskaźników kosztów przedsięwzięcia ustalonych na dzień złożenia każdego z wniosków o premię nie może być wyższa niż 0,70.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Jeśli chcesz sprawdzić wysokość premii remontowej skorzystaj z kalkulatora BGK. –

KLIKNIJ W KALKULATOR

Premia remontowa przeznaczona jest dla budynków, które zaczęto użytkować przed 14 sierpnia 1961 roku.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadziła możliwość uzyskania premii remontowej, która będzie częściowym umorzeniem zaciągniętego kredytu (podobnie jak w przypadku premii termomodernizacyjnej).

Przykładowe przedsięwzięcia remontowe kwalifikujące się do otrzymania premii remontowej:


• remont budynków wielorodzinnych,
• wymiana okien lub remont balkonów w budynkach wielorodzinnych, nawet jeśli służą one wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
• przebudowa budynków wielorodzinnych, powodująca ich ulepszenie,
• wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla nowych budynków mieszkalnych.

Kto może zostać beneficjentem?


• osoby fizyczne,
• wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• towarzystwa budownictwa społecznego TBS

W ustawie został określony minimalny wskaźnik przedsięwzięcia remontowego, tym samym wykluczając możliwości finansowania stosunkowo niewielkich remontów. Przepisy wykluczają również możliwość finansowania przedsięwzięć remontowych, których łączna wartość jest zbliżona do poziomu aktualnych kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego (wykluczenie wsparcia dla przedsięwzięć nieopłacalnych ekonomicznie).

Szczegółowe informacje na temat przyznawani Premii remontowej można znaleźć w Informatorze BGK o zasadach udzielania premii.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin dla inwestorów

Wzór wniosku o premię remontową

Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2017 poz. 130)

Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, współpracuje z następującymi bankami kredytującymi:

1. Bank Ochrony Środowiska S.A.
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.*
3. Krakowski Bank Spółdzielczy
4. SGB-Bank S.A.

* kredytów z premią osobom fizycznym udzielają wybrane banki spółdzielcze z Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

default

Metodyka wykonywania audytu remontowego opiera się na:


Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (wraz z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

• PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”

• PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania”

• PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”

• PN-EN ISO 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”

Pytania do audytu remontowego?
Zadzwoń lub napisz poprzez formularz kontaktowy.

 

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Temat

    Treść wiadomości

    *Administratorem Twoich danych osobowych jest Energy-Saver Group Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29. Wysyłając zapytanie poprzez formularz akceptujesz politykę cookies oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Więcej informacji na temat polityki prywatności przeczytasz tutaj. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez modyfikację lub ich usunięcie / zapomnienie pisząc do administratora: rodo@energy-saver.pl.