Energy Saver

_Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw dla dużych firm

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE uchwalona dnia 25 października 2012 roku, nałożyła na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Obowiązująca od 01.10.2016 r. Ustawa o Efektywności Energetycznej nakłada na dużych przedsiębiorców w Polsce obowiązek wykonania  audytu energetycznego przedsiębiorstwa do 30 września 2017 oraz aktualizowanie go co 4 lata.

 

 

Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu energetycznego musi nastąpić maksymalnie do 30 października bieżącego roku.

 

[alert style=”error”]TO OSTATNI MOMENT NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU I UNIKNIĘCIU KAR![/alert]


Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw pozwoli zobrazować potencjalne oszczędności energii a zarazem co najważniejsze – zniwelować koszty ponoszone z tego tytułu.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw jest swego rodzaju harmonogramem działań prooszczędnościowych, który w wyniku konsekwentnych realizacji pozwoli systematycznie wdrażać programy oszczędzania energii wynikające z zaproponowanych modernizacji.

fadeIn

[image src=”https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/p_112.png” align=”” caption=”” link=”” link_image=”” target=”” alt=”Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw” border=”0″ greyscale=”0″ animate=””]

[button title=”Czytaj o konsekwencjach” icon=”icon-attention” icon_position=”left” link=”#konsekwencje” target=”” color=”#f24244″ font_color=”WHITE” large=”0″ class=”” download=”” onclick=””][button title=”Zamów audyt energetyczny przedsiębiorstwa” icon=”icon-email” icon_position=”left” link=”#zamow” target=”” color=”#c2d929″ font_color=”WHITE” large=”0″ class=”” download=”” onclick=””]
[button title=”Sprawdź metodologię audytu” icon=”icon-briefcase” icon_position=”left” link=”#metodologia” target=”” color=”#c2d929″ font_color=”WHITE” large=”0″ class=”” download=”” onclick=””]

fadeIn

default

Minimalne kryteria dotyczące audytów energetycznych wykonywanych zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej:

Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku – audyty energetyczne opierają się na następujących wytycznych:

left

default

icon-chart-area

https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/boxo_1.jpg

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

icon-battery

https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/boxo_2.jpg

2) Zużycie energii

Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

icon-chart-pie

https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/boxo_3.jpg

3) Oszczędności energii w dłuższym okresie

Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Podmioty ZOBLIGOWANE do Wykonania Obowiązkowego audytu energetyczny przedsiębiorstw:

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późniejszymi zmianami) będzie zobligowany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie do 30 września 2017 roku (zawiadomienie Prezesa URE do 30 października) a następnie aktualizować audyt energetyczny przedsiębiorstwa co 4 lata.

Zatrudniają

minimum 250 osób. Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia.

icon-users

left

[image src=”https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/z1.png” align=”” caption=”” link=”” link_image=”” target=”” alt=”Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw” border=”0″ greyscale=”0″ animate=””]

default

Osiągnęły

roczny obrót netto w 2014 lub 2015 roku ze sprzedaży wyrobów, usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 milionów euro (204,45 mln zł) oraz osiągnęły sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2014 lub 2015 w wysokości większej niż 43 mln euro (175, 82 mln zł).

icon-chart-area

left

[image src=”https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/z2.png” align=”” caption=”” link=”” link_image=”” target=”” alt=”Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw” border=”0″ greyscale=”0″ animate=””]

Podmioty ZWOLNIONE z obowiązku wykonywania Audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

ISO 50001:2011

Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzanie energią ISO 50001:2011, które wykonały w ramach tego systemu audyt obowiązkowy energetyczny przedsiębiorstwa.

icon-bookmarks

left

Systemy zarządzania środowiskiem

Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskiem i wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

icon-leaf

left

EMAS

Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru EMAS.

icon-docs

left

[image src=”https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/warning.png” align=”” caption=”” link=”” link_image=”” target=”” alt=”Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw” border=”0″ greyscale=”0″ animate=””]

KONSEKWENCJE:

Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa grozi kara pieniężna, która może wynieść nawet
3 000 000 zł, jednak nie więcej niż 5% przychodu przedsiębiorstwa.

Wyślij zgłoszenie już teraz!

[button title=”Zgłoś się po audyt – Uniknij kary!” icon=”” icon_position=”” link=”https://www.energy-saver.pl/kontakt/” target=”_blank” color=”” font_color=”” large=”0″ class=”” download=”” onclick=””]

Metodologia audytu zgodna z normami

Zgodnie z normą EN 16247-1 audyt powinien obejmować następujące etapy: wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, gromadzenie danych, praca w terenie, analiza i raport.

icon-lamp

https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/k1.png

Krok 1. Wizyta wstępna

 • Cel
 • Potrzeby
 • Oczekiwania odnośnie audytu
 • Zakres
 • Zaplanowanie pomiarów

2

icon-lamp

https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/k2.png

Krok 2. Gromadzenie danych

 • Przekazanie historycznych danych przez zamawiającego
 • Wykonywanie niezbędnych pomiarów

2

default

icon-lamp

https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/k3.png

Krok 3. Praca na terenie zakładu

 • Kontrola obiektów oraz procesów,
 • Gromadzenie dodatkowych danych.

2

icon-lamp

https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/k6.png

Krok 4. Analiza

 • Określenie wyniku energetycznego,
 • Rozpoznanie możliwości poprawy efektywności energetycznej
  .

2

icon-lamp

https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/k9.png

Krok 5. Raport

 • Zestawienie obowiązujących norm i przepisów,
 • Rozpoznanie możliwości poprawy efektywności energetycznej,
 • Opisy audytowanych obiektów, instalacji oraz procesów,
 • Analiza zebranych danych,
 • Zestawienie możliwości poprawy efektywności energetycznej,
 • Określenie proponowanego programu wdrożenia,
 • Potencjalne oszczędności energii oraz kosztów.

2

[image src=”https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2017/10/spec_01.png” align=”” caption=”” link=”” link_image=”” target=”” alt=”Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw” border=”0″ greyscale=”0″ animate=””]

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw opracowany przez naszych specjalistów zawiera:

 

  • Inwentaryzację techniczno – budowlaną,
  • Przegląd wszystkich urządzeń, instalacji, budynków, obiektów zużywających energię,
  • Analizę transportu,
  • Przedstawienie oraz interpretację profilu zużycia energii przez poszczególne instalacje, budynki, urządzenia,
  • Lokalizacje newralgicznych czynników powodujących nadmierne zużycie energii,
  • Propozycję przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z ich analizą techniczno – ekonomiczną w tym OZE,
  • Możliwości uzyskania wsparcia planowanych przedsięwzięć,
  • Zestawienie norm i przepisów wykorzystywanych w procesie wykonywania,
  • Raport końcowy z przeprowadzonego Audytu energetycznego Przedsiębiorstwa wskazujący ścieżkę działania prowadzącą do poprawy efektywności energetycznej.

 

 

Nie zwlekaj, zadzwoń lub napisz. Uniknij kary za niewywiązanie się z obowiązku. Gwarantujemy konkurencyjne ceny.

center

Wyślij nam zapytanie lub zamów Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw!

[image src=”https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2015/02/pin-of.png” align=”center” caption=”” link=”” link_image=”” target=”” alt=”audyty energetyczne” border=”0″ greyscale=”0″ animate=””]

center

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Temat

  Treść wiadomości

  *Administratorem Twoich danych osobowych jest Energy-Saver Group Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29. Wysyłając zapytanie poprzez formularz akceptujesz politykę cookies oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Więcej informacji na temat polityki prywatności przeczytasz tutaj. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez modyfikację lub ich usunięcie / zapomnienie pisząc do administratora: rodo@energy-saver.pl.