Energy Saver

Audyt energetyczny budynku

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. 

Audyt energetyczny jest podstawą w celu uzyskania dofinasowania do poprawy efektywności energetycznej niezależnie od programu.

Zakres audytu energetycznego

Premia termomodernizacyjna

Forma pomocy państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje jedynie podmiotom korzystającym z kredytu, zatem inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków nie mogą z niej korzystać.

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego i przysługuje ona nam tylko w sytuacji, gdy wzięliśmy kredyt na termomodernizację. 

Adresaci programu

Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

Premię można uzyskać na wykonanie termomodernizacji:

Wysokość premii termomodernizacyjnej

  • 26% kosztów przedsięwzięcia,
  • 31% kosztów przedsięwzięcia – W przypadku, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej:
  • 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • 6 kW – w przypadku pozostałych budynków.

W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym, w którym jest realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Przykładowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Jak otrzymać premię termomodernizacyjną / remontową?

Podstawowym dokumentem określającym możliwości ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu. Audyt jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii, który następnie składa się w banku kredytującym. Audyt bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

Po ówczesnym wykonaniu audytu energetycznego, inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego. W skład dokumentów niezbędnych do przedłożenia w banku należą:

  1. Wniosek o premię termomodernizacyjną.
  2. Audyt energetyczny.
  3. Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Wybór banku kredytującego jest bardzo istotny chociażby ze względu na oprocentowanie a tym samym na całkowite koszty kredytu. W zależności od wyboru banku będą wymagane różne dokumenty do oceny zdolności kredytowej. Tutaj z reguły najkorzystniej jest wybrać bank w którym posiadamy już rachunek (będącym jednocześnie na liście banków współpracujących z BGK). Znacznie skróci i uprości to procedury, głównie związane z zabezpieczeniem kredytu, badaniem wiarygodności kredytowej, itp.

Wybrany przez nas wcześniej Bank w naszym imieniu przesyła kompletne dokumenty do BGK. BGK w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii. Oczywiście pod warunkiem, że dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów. BGK za pośrednictwem naszego banku informuje o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia. Jeśli zdarzy się natomiast, że BGK nie dysponuje akurat wolnymi środkami na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu i informuje banki kredytujące, by nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.

Pozytywna decyzja BGK w sprawie premii wiąże się bezpośrednio z przyznaniem kredytu. Otrzymanie wsparcia jakim jest kredyt nie obliguje nas do konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia. Jedyne koszty jakie ponosimy to 1 proc. uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.

Mając przyznaną premię, przystępujemy do realizacji prac określonych w audycie energetycznym oraz projekcie budowlanym. Ważne, aby z audytu wynikały założenia do projektu budowlanego. Unikniemy tym sposobem niespójności miedzy dokumentacjami co w drastycznych przypadkach może oznaczać wstrzymanie premii termomodernizacyjnej. W tym celu należy opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, uzyskać pozwolenie na budowę w przypadku jeśli jest ono wymagane. Dla niektórych robót potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a zatem wykonanie projektu budowlanego i ustanowienia kierownika budowy. Wymóg dotyczy przede wszystkim ocieplenia ścian zewnętrznych. Szczegółowe projekty należy również wykonać dla instalacji grzewczych, kotłowni i sieci cieplnych. Wykonywanie prac według wcześniej dobrze przygotowanego projektu pozwala zapobiec wielu błędom w trakcie realizacji i zapewnić osiągnięcie planowanych efektów.

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym.  Oświadczenie składamy następnie w naszym banku kredytującym.

W ciągu 7 dni od otrzymania dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu.

Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, współpracuje z następującymi bankami kredytującymi:

Cena usługi ustalana jest indywidualnie. W celu uzyskania wstępnej wyceny – skontaktuj się z nami.

Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego — dlaczego my?

Decydując się na audyt energetyczny budynku jednorodzinnego, bardzo ważne jest, aby jego wykonanie zlecić rzetelnej firmie, która posiada odpowiednie doświadczenie. Stawiając na nasze usługi, klient może mieć pewność, że audyt energetyczny zostanie wykonany przez profesjonalnych i doświadczonych pracowników.

Co bardzo ważne, każde zlecenie jest realizowane niezwykle sprawnie i bardzo skutecznie. Wiemy bowiem, że szczególnie w przypadku audytu energetycznego liczy się czas, dzięki czemu zaistnieje możliwość jak najszybszego wdrożenia nowych rozwiązań lub otrzymania dofinansowania.

Wiemy, że każdy klient jest inny i posiada odmienne potrzeby. Dlatego też do poszczególnych zleceń podchodzimy w indywidualny sposób. Nasz główny cel polega bowiem na tym, aby każdy klient mógł otrzymać rzetelny audyt, który pozwoli wdrożyć najlepsze rozwiązania obniżające koszty energii.

Audyt energetyczny uprawnienia

Po deregulacji zawodu audytora energetycznego, jakość oferowanych usług na rynku często nie jest adekwatna do ceny. Co bardzo ważne, nasi pracownicy posiadają odpowiednie wykształcenie do wykonania rzetelnego audytu energetycznego. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że zlecenie zostanie zrealizowane przez doświadczony zespół, który zadba o to, aby spełnić wszelkie obowiązujące normy.

Końcowy dokument pozwala na uzyskanie różnego rodzaju dofinansowań, które pomogą zwiększyć efektywność energetyczną budynku.

Audyt energetyczny — cena

Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących audytu energetycznego budynku jest to dotyczące ceny takiego zlecenia. Jako profesjonalna firma działająca w branży od wielu lat możemy zapewnić, że koszt ustalamy na niezwykle korzystnym poziomie.

Co najważniejsze, za naprawdę atrakcyjną cenę można zyskać profesjonalnie przygotowany dokument, który pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną budynku i ograniczyć koszty eksploatacji budynku. Koszt audytu energetycznego w programie „Czyste Powietrze” jest refundowany do kwoty 1 200 zł brutto.

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.