Energy Saver

Edit
Click here to add content.

Współczynniki korygujące LAF (Rm)

Współczynniki korygujące LAF (Rm)

Określanie procesów cieplnych układu termodynamicznego


Rozliczanie energii cieplnej w budynkach wielolokalowych w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania jest zadaniem niełatwym i wywołującym wiele kontrowersji wśród lokatorów, jak i pytań o pomoc zarządców nieruchomości.

Zgodnie z art. 45a pkt.9 Ustawy Prawo Energetyczne:


Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania…

 

Przykład wyliczenia współczynników LAF metodą obliczeniową.

Nr. lokaluPow. lokaluStraty cieplneStraty pow.Wsp. korekcyjny LAF.
m2WW/m2
173,39262635,7810,759
268,96258837,5290,723
390,36257028,4420,954
474,93237631,710,856
591,43253427,7150,979
674,83>237731,7650,855
794,12255527,1461
852,31240946,0520,589
939,44199650,6090,536
1037,29152040,7620,666

Współczynniki korygujące LAF (RM), to współczynniki redukujące niekorzystne położenie lokalu w bryle budynku.
Obliczeniowa metoda wyznaczenia współczynnika LAF uwzględnia straty cieplne wynikające m.in. z:

 • stanu technicznego budynku,
 • powierzchni i rodzaju przegród zewnętrznych,
 • usytuowania lokal w bryle budynku,
 • stanu izolacji termicznej przegród budynku,
 • występowania nieszczelności (nadmierna wentylacja oraz infiltracja),
 • Osłonięcia budynku.

Wyznaczanie współczynnika LAF powszechnie odbywa się dwoma metodami. Metodą obliczeniową oraz tablicową.

Warto na tym etapie dodać, że metoda obliczeniowa wyznaczenia współczynników korygujących LAF jest najbardziej miarodajna.

Współczynniki korygujące LAF RM

Metoda wyboru współczynników zawartych w tablicach COBRIT INSTAL polega na wybraniu z tabeli gotowych współczynników korygujących odpowiadających odpowiedniemu położeniu lokalu w bryle budynku. Metoda ta jest mało dokładna i nie miarodajna przez co odchodzi do lamusa.

Kiedy należy stosować współczynniki?

Wykonanie obliczeń Projektowanego Obciążenia Cieplnego (bilansu cieplnego) w budynku oraz współczynników wyrównawczych korygujących niekorzystne położenie mieszkania w bryle budynku LAF, „Rm” – redukcja mieszkania”, należy niezwłocznie wykonać po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych lub w momencie przystąpienia nieruchomości do rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej na podstawie podzielników kosztów centralnego ogrzewania lub ciepłomierzy lokalowych. COBRTI Instal (Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal) zaleca wyliczenie współczynników korygujących „Rm – redukcja mieszkania” w celu „wyrównania” ponoszonych kosztów za pobór energii cieplnej z powodu niejednorodnego położenia mieszkań w bryle budynku (na szczytach, nad piwnicami, na ostatniej kondygnacji itp.).

Bilans cieplny budynku, współczynniki korygujące LAF – komu zlecić?

Jak nietrudno stwierdzić, obliczanie bilansu cieplnego budynku wiąże się z posiadaniem sporych kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy. Aktualnie w sprawdzaniu bilansu cieplnego budynku wykorzystuje się nowoczesne oprogramowanie komputerowe, które funkcjonuje na specjalnych algorytmach. Dlatego należy zlecić je doświadczonej firmie mającej odpowiedni program oraz szerokie kwalifikacje.

Zespół audytorów Energy Saver chętnie odpowie na pytania dotyczące wykonania bilansu cieplnego. Ogromne doświadczenie i fachowa wiedza pozwala nam na wykonywanie usług na największym możliwym poziomie.

Jeśli uważasz, że rachunki za ogrzewanie są wysokie, skontaktuj się z nami. Pomożemy znaleźć przyczynę i zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie!

Fotowoltaika dla Rolnika - Koszty rachunków za energię z fotowoltaiką

Normy i rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2004, poz. 888).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201/2008, poz. 1240).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU 2012, poz. 462).
 • PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń.
 • PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.
 • PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania.
 • PN-EN ISO 10211 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
 • PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
 • PN-EN ISO 13789 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
 • PN-EN-ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła.
 • PN-83 B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
 • PN-EN 308 Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze–powietrze i powietrze–gazy spalinowe.
 • PN-EN 13829 Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
 • PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 • PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (DzU 2014, poz. 1200).