Energy Saver

Audyt remontowy

Audyt remontowy

Audyt remontowy to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii remontowej, a także stanowi założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Premia remontowa

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadziła możliwość uzyskania pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe, przyznawana przez BGK w wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Grafika 5

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

Adresaci programu

Z premii remontowej mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, tzn. budynek mieszkalny z ponad dwoma lokalami mieszkalnymi, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. lub, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego oraz wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.

Wysokość premii remontowej

Wysokość premii remontowej wynosi 15 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jeżeli spełnione są warunki art. 9 a ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków premia remontowa wynosi:

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia

Stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej w celu obliczenia premii gwarancyjnej przed kwartałem złożenia wniosku o przyznanie premii (remontowej, kompensacyjnej lub termomodernizacyjnej).

Przykładowe przedsięwzięcia remontowe kwalifikujące się do otrzymania premii remontowej:

Jak otrzymać premię termomodernizacyjną / remontową?

Podstawowym dokumentem określającym możliwości ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu. Audyt jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii, który następnie składa się w banku kredytującym. Audyt bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

Po ówczesnym wykonaniu audytu energetycznego, inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego. W skład dokumentów niezbędnych do przedłożenia w banku należą:

  1. Wniosek o premię termomodernizacyjną.
  2. Audyt energetyczny.
  3. Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Wybór banku kredytującego jest bardzo istotny chociażby ze względu na oprocentowanie a tym samym na całkowite koszty kredytu. W zależności od wyboru banku będą wymagane różne dokumenty do oceny zdolności kredytowej. Tutaj z reguły najkorzystniej jest wybrać bank w którym posiadamy już rachunek (będącym jednocześnie na liście banków współpracujących z BGK). Znacznie skróci i uprości to procedury, głównie związane z zabezpieczeniem kredytu, badaniem wiarygodności kredytowej, itp.

 

Wybrany przez nas wcześniej Bank w naszym imieniu przesyła kompletne dokumenty do BGK. BGK w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii. Oczywiście pod warunkiem, że dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów. BGK za pośrednictwem naszego banku informuje o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia. Jeśli zdarzy się natomiast, że BGK nie dysponuje akurat wolnymi środkami na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu i informuje banki kredytujące, by nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.

Pozytywna decyzja BGK w sprawie premii wiąże się bezpośrednio z przyznaniem kredytu. Otrzymanie wsparcia jakim jest kredyt nie obliguje nas do konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia. Jedyne koszty jakie ponosimy to 1 proc. uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.

Mając przyznaną premię, przystępujemy do realizacji prac określonych w audycie energetycznym oraz projekcie budowlanym. Ważne, aby z audytu wynikały założenia do projektu budowlanego. Unikniemy tym sposobem niespójności miedzy dokumentacjami co w drastycznych przypadkach może oznaczać wstrzymanie premii termomodernizacyjnej. W tym celu należy opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, uzyskać pozwolenie na budowę w przypadku jeśli jest ono wymagane. Dla niektórych robót potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a zatem wykonanie projektu budowlanego i ustanowienia kierownika budowy. Wymóg dotyczy przede wszystkim ocieplenia ścian zewnętrznych. Szczegółowe projekty należy również wykonać dla instalacji grzewczych, kotłowni i sieci cieplnych. Wykonywanie prac według wcześniej dobrze przygotowanego projektu pozwala zapobiec wielu błędom w trakcie realizacji i zapewnić osiągnięcie planowanych efektów.

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym.  Oświadczenie składamy następnie w naszym banku kredytującym.

W ciągu 7 dni od otrzymania dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu.

Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, współpracuje z następującymi bankami kredytującymi:

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.