"Białe certyfikaty" - Świadectwa efektywności energetycznej

Nagroda za poprawę efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty - Świadectwa efektywności energetycznej to właściwie świadectwa efektywności energetycznej, będące prawami majątkowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty poświadczają zwiększenie efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii) w wyniku przeprowadzonej modernizacji. Wśród białych certyfikatów oferujemy: Świadectwa przetargowe, świadectwami bezterminowe i świadectwa roczne.


Wyróżniamy trzy grupy białych certyfikatów:

Świadectwa efektywności energetycznej, zwane „świadectwami przetargowymi”– które stanowią potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej, przez podmiot, który wygrał.
Świadectwa efektywności energetycznej, zwane „świadectwami bezterminowymi”– które stanowią potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.
Świadectwa efektywności energetycznej, zwane „świadectwami rocznymi”–wydawane dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zakończonych przed dniem 1 października 2016 roku, ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 roku, dla których nie wydano „świadectw przetargowych”.

Kto może aplikować o wydanie „białych certyfikatów” ?

System świadectw efektywności energetycznej jest skierowany do podmiotów, które z własnych środków finansowych zrealizowały lub planują zrealizować przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej o minimalnej oszczędności energii 10 toe.


Przedsięwzięcia poprawy efektywności muszą być zrealizowane ze środków własnych inwestora. Białe certyfikaty nie mogą zostać wydane jeżeli na ich realizację przyznano:

Premię termomodernizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,


Pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających ze świadectwa stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej, planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia.

Pełna lista przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej zawiera OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które można zobaczyć tutaj .

Lista przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • Docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
 • Izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu
 • Wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,
 • Modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych
 • Modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do uzdatniania wody,
 • Modernizacja lub wymiana wyposażenia narzędziowego,
 • Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii

W świetle nowej ustawy, aby otrzymać „Białe certyfikaty” wcześniej należy zgłosić planowane przedsięwzięcie poprawy efektywności energetycznej.

Odnośnie przedsięwzięć dopiero planowanych do realizacji Ustawa o efektywności energetycznej zaleca występowanie z wnioskami o białe certyfikaty przed rozpoczęciem realizacji robót. W takim przypadku inwestor otrzyma od URE promesę, natomiast białe certyfikaty otrzyma dopiero po zakończeniu realizacji robót. Warto mieć to na względzie przy planowaniu budżetu - roboty musimy sfinansować ze środków własnych (lub kredytu), natomiast przychód z białych certyfikatów pojawi się dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Przedsięwzięcia planowane do realizacji można zgłaszać do połowy 2019 roku, przy czym należy pamiętać, że wniosek do URE należy złożyć zanim rozpoczniemy inwestycję.Jaka jest procedura ubiegania się o białe certyfikaty?


Białe certyfikaty

1) Zlecenie audytu

Inwestor zleca wykonanie audytu efektywności energetycznej planowanych przedsięwzięć porpawy efektywności energetycznej
Białe certyfikaty

2) Wniosek z prośbą do URE

Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony składa do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek z prośbą o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Należy pamiętać, aby złożyć wniosek przed rozpoczęciem inwestycji.
Białe certyfikaty

3) Decyzja (Promesa)

Prezes URE w ciągu 45 dni wydaje decyzję (promesę) o przyznaniu praw majątkowych. Ewentualnie w przypadku braków w dokumentacji wnioskującej wezwie do uzupełnienia w ciągu maksymalnie 7 dni.
Białe certyfikaty

4) Realizacja

Inwestor realizuje planowane przedsięwzięcia zgodnie z przesłanym wraz z wnioskiem harmonogramem prac. Po zakończeniu prac inwestor zawiadamia Prezesa URE o ukończeniu inwestycji w terminie 45 dni od dnia zakończenia realizacji. W przypadku inwestycji, których oszczędność energii finalnej przekroczy 100 toe, do zawiadomienia należy dołączyć audyt po wykonawczy, potwierdzający zadeklarowaną wcześniej oszczędność energii.
Białe certyfikaty

5) Przyznanie praw

Prezes URE potwierdza przyznanie praw majątkowych – „białych certyfikatów”
Białe certyfikaty

6) Zgłoszenie do sprzedaży na giełdzie

Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony zgłasza świadectwa na giełdę w celu ich sprzedaży.
Białe certyfikaty

7) Dyspozycja dla maklera

Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony wydaje dyspozycję maklerowi przy jakim minimalnym kursie chce sprzedać posiadane świadectwa po czym Przedsiębiorstwa energetyczne kupują świadectwa i przedstawiają je w URE do umorzenia. Pieniądze trafiają na rachunek maklerski, a następnie na konto bankowe Inwestora

Szczegółowe informacje w sprawie zasad wydawania świadectw efektywności energetycznej na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 69/2016


Ile można zyskać na „białych certyfikatach”?

To ile możemy zyskać na sprzedaży świadectw efektywności energetycznej zależy od ilości energii finalnej (tony oleju ekwiwalentnego) jaką zaoszczędzimy w wyniku przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Ceny „białych certyfikatów” są cenami ruchomymi. Średnia cena za 1 toe (1 toe = 41,868 GJ = 11,63 MWh) zaoszczędzonej energii wynosi około 1300 zł – 1500 zł.

Przykład:

Wykonujemy docieplenie budynku hali produkcyjnej wraz wymianą starego oświetlenia na LED. W wyniku planowanych prac termomodernizacyjnych przewidziano: 1. Docieplenie murowanych z cegły ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 680 m2 styropianem o grubości 15 cm 2. Docieplenie stropodachu żelbetowego o łącznej powierzchni 280 m2 wełną mineralną 3. Wymiana 95 lamp metalohalogenkowych o mocy 400 W na nowoczesne naświetlacze LED o mocy 200W.
Ad 1 Oszczędność energii z tytułu docieplenia ścian zewnętrznych wyniesie 247,48 GJ/rok co daje 6,783 toe
Ad 2 Oszczędność energii z tytułu docieplenia stropodachu wyniesie 183,06 GJ/rok co daje 4,372 toe
Ad 3 Oszczędność energii z tytułu modernizacji oświetlenia wyniesie 77086,80 kWh/rok co daje 6,628 toe

Przyjmując średnią cenę zł/toe na poziomie 1400,00 zł realne zyski ze sprzedaży białych certyfikatów wyniosą

16,912 toe * 1400,00 zł = 23 676,16 zł (w tym należy uwzględnić prowizję za przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku do URE z reguły 10 – 20 „success fee” %)

Uwaga! Powyższe obliczenia są wartościami przybliżonymi i zostały wykonane przy założeniach:
• Temperatura wewnątrz budynku wynosi16 st. C
• Budynek znajduje się we Wrocławiu
• Ogrzewany przez całą długość sezonu grzewczego
• Brak dodatkowego docieplenia przegród w stanie istniejącym
• Roczny czas wykorzystania oświetlenia wynosi 2800 h/rok

Zapraszamy do kontaktu, zadzwoń i dowiedz się ile Ty możesz zyskać. Oferta wstępna wraz z określeniem potencjału jest zupełnie bezpłatna.

Pomoc specjalistów zespołu Energy Saver

Eksperci firmy są do Państwa dyspozycji na każdym etapie ubiegania się o wydanie „białych certyfikatów”. Analiza określająca potencjał „białych certyfikatów” w Państwa przedsiębiorstwie jest zupełnie bezpłatna. Powyższa analiza to wykonanie wstępnego audytu energetycznego, którego wyniki pozwolą oszacować realne zyski z tytułu sprzedaży praw majątkowych. Należy przy tym pamiętać, że minimalna oszczędność energii dla przedsięwzięcia tego samego rodzaju musi wynosić 10 toe.

Wynagrodzenie

Naszym wynagrodzeniem jest Państwa sukces. Rozliczenie następuję dopiero po uzyskaniu przez Państwa środków finansowych z tytułu sprzedaży praw majątkowych na TGE. Wysokość wynagrodzenia jest uwarunkowana % od korzyści i ustalana na etapie rozmów wstępnych. Wynagrodzeni „success fee” obejmuje całkowite koszty przygotowania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami składanego do prezesa URE, w skład których wchodzą m.in.:
 • koszt wykonania audytów efektywności energetycznej (wstępnego i po zakończeniu realizacji inwestycji),
 • opłaty za prowadzenie rachunku towarów giełdowych,
 • prowizja domu maklerskiego,
 • opłata za rozliczenie transakcji na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.,
 • opłata transakcyjna Towarowej Giełdy Energii,
 • wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia,
 • opłaty za pełnomocnictwa i inne.


Wyślij nam zapytanie lub zamów usługę poprzez formularz!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

*Administratorem Twoich danych osobowych jest Energy-Saver Group Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29. Wysyłając zapytanie poprzez formularz akceptujesz politykę cookies oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Więcej informacji na temat polityki prywatności przeczytasz tutaj. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez modyfikację lub ich usunięcie / zapomnienie pisząc do administratora: rodo@energy-saver.pl.

Instalacje fotowoltaiczne dla Domu!
Do każdej instalacji gratis!

Tylko do końca marca oferta specjalna! Specjalnie dla Ciebie, abyś mógł na bieżąco monitorować produkcję swojej energii TABLET GRATIS. Wystarczy, że zainstalujesz odpowiednią aplikację!

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń!

+48 535 320 923

Aby otrzymać darmowy tablet do instalacji z dotacją wyślij swoje zgłoszenie!


Administratorem Twoich danych osobowych jest: Energy Saver Group Sp z o.o. Przetwarzamy Twoje dane w celu odpowiedzi na powyższy formularz. Więcej o polityce prywatności i danych osobowych przeczytasz tutaj.

Dziękujemy za zgłoszenie!
Wkrótce nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w celu w celu ustalenia możliwości montażowych instalacji fotowoltaicznej!