Energy Saver

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty – nagroda za poprawę efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty to właściwie świadectwa efektywności energetycznej, będące prawami majątkowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energi. Białe certyfikaty poświadczają zwiększenie efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii) w wyniku przeprowadzonej modernizacji.

Wyróżniamy trzy grupy białych certyfikatów:

Kto może aplikować o wydanie „białych certyfikatów” ?

System świadectw efektywności energetycznej jest skierowany do podmiotów, które z własnych środków finansowych zrealizowały lub planują zrealizować przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej o minimalnej oszczędności energii 10 toe.

Przedsięwzięcia poprawy efektywności muszą być zrealizowane ze środków własnych inwestora. Białe certyfikaty nie mogą zostać wydane jeżeli na ich realizację przyznano:

Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zgodnie OBWIESZCZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 30 listopada 2021 r.

oraz wiele innych szczegółowo opisanych w wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zgodnie OBWIESZCZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 30 listopada 2021 r.

W świetle nowej ustawy, aby otrzymać „białe certyfikaty” wcześniej należy zgłosić planowane przedsięwzięcie poprawy efektywności energetycznej.

Odnośnie przedsięwzięć dopiero planowanych do realizacji Ustawa o efektywności energetycznej zaleca występowanie z wnioskami o białe certyfikaty przed rozpoczęciem realizacji robót. W takim przypadku inwestor otrzyma od URE promesę, natomiast białe certyfikaty otrzyma dopiero po zakończeniu realizacji robót. Warto mieć to na względzie przy planowaniu budżetu – roboty musimy sfinansować ze środków własnych (lub kredytu), natomiast przychód z białych certyfikatów pojawi się dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Przedsięwzięcia planowane do realizacji można zgłaszać do połowy 2019 roku, przy czym należy pamiętać, że wniosek do URE należy złożyć zanim rozpoczniemy inwestycję. 

Procedura ubiegania się o „białe certyfikaty”

Inwestor zleca wykonanie audytu efektywności energetycznej planowanych przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej

Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony składa do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek z prośbą o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Należy pamiętać, aby złożyć wniosek przed rozpoczęciem inwestycji.

Prezes URE w ciągu 45 dni wydaje decyzję (promesę) o przyznaniu praw majątkowych. Ewentualnie w przypadku braków w dokumentacji wnioskującej wezwie do uzupełnienia w ciągu maksymalnie 7 dni.

Inwestor realizuje planowane przedsięwzięcia zgodnie z przesłanym wraz z wnioskiem harmonogramem prac. Po zakończeniu prac inwestor zawiadamia Prezesa URE o ukończeniu inwestycji w terminie 45 dni od dnia zakończenia realizacji. W przypadku inwestycji, których oszczędność energii finalnej przekroczy 100 toe, do zawiadomienia należy dołączyć audyt powykonawczy, potwierdzający zadeklarowaną wcześniej oszczędność energii.

Prezes URE potwierdza przyznanie praw majątkowych – „białych certyfikatów”

Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony zgłasza świadectwa na giełdę w celu ich sprzedaży.

Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony wydaje dyspozycję maklerowi przy jakim minimalnym kursie chce sprzedać posiadane świadectwa po czym Przedsiębiorstwa energetyczne kupują świadectwa i przedstawiają je w URE do umorzenia. Pieniądze trafiają na rachunek maklerski, a następnie na konto bankowe Inwestora

Ile można zyskać na „białych certyfikatach” ?

To ile możemy zyskać na sprzedaży świadectw efektywności energetycznej zależy od ilości energii finalnej (tony oleju ekwiwalentnego) jaką zaoszczędzimy w wyniku przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Ceny „białych certyfikatów” są cenami ruchomymi.

Przykład zysków z pozyskanych białych certyfikatów na przykładzie jednego z naszych klientów

Zakres termomodernizacji:

Rodzaj działań Oszczędność energii [GJ] Oszczędność energii [TOE] Cena rynkowa „Białych certyfikatów” [zł/TOE] Zysk ze sprzedaży świadectw [zł]
Docieplenie ścian 247,48 6,783 2000,00 13 566,00
Docieplenie stropodachu 183,06 4,372 2000,00 8 744,00
Wymiana oświetlenia na LED 277,51 6,628 2000,00 13 256,00
SUMA 708,05 708,05 35 566,0

Wynagrodzenie

Naszym wynagrodzeniem jest sukces klienta. Rozliczenie następuję dopiero po uzyskaniu przez Państwa środków finansowych z tytułu sprzedaży praw majątkowych na TGE.

Wysokość wynagrodzenia jest uwarunkowana % od korzyści i ustalana na etapie rozmów wstępnych.

Wynagrodzeni „success fee” obejmuje całkowite koszty przygotowania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami składanego do prezesa URE, w skład których wchodzą m.in.:

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.