Energy Saver

Rozliczenia Kosztów Mediów

ZMIANY REGULUJĄCE METODYKĘ ROZLICZANIA KOSZTÓW MEDIÓW

INFORMACJE W PIGUŁCE

NOWELIZACJA PRZEPISÓW

ZMIANY W ROZLICZENIU KOSZTÓW MEDIÓW BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH

Rozliczanie kosztów zakupu mediów dostarczanych do budynku wielolokalowego na poszczególne lokale jest procesem złożonym oraz odpowiedzialnym ze względu na właściwości fizyczne ciepła, które przenika przez przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz uregulowaniami prawnymi, które często nie są jednoznaczne i oczywiste. Zgodnie z art. 45a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne pełną odpowiedzialność za rozliczanie mediów  w budynkach wielolokalowych ponosi właściciel lub zarządca tych budynków.

Ostanie zmiany w ustawie prawo energetyczne weszły w życie 22 maja 2021 r. W art. 45a wprowadzono istotne zapisy, które zobowiązały zarządców wyposażenia lokali w budynkach wielolokalowych w urządzenia do rozliczania kosztów dostawy ciepła na centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Rozliczania kosztów ogrzewania według kubatury lub powierzchni lokali będzie możliwe, tylko w przypadku kiedy montowanie urządzeń jest technicznie niemożliwe lub nieopłacalne. Jednocześnie w art. 56 zapisano kary pieniężne dla właściciela/zarządcy, który narusza obowiązek wyposażenia lokali budynku wielolokalowego w przyrządy pomiarowe. Poniżej zawarliśmy wszystkie zmiany, jakie dotyczą rozliczających koszty mediów.

AUDYT OPŁACALNOŚĆI MONTAŻU PODZILENIKÓW CIEPŁA

CZY PODZIELNIKI CIEPŁA SĄ OBOWIĄZKOWE?

Analizę opłacalności montażu podzielników ciepła należy rozpocząć od weryfikacji możliwości technicznych istniejącej instalacji. Jest to o tyle ważne, że nie montuje się podzielników ciepła na instalacjach posiadających jednopunktowy układ zasilania. W takim wypadku należy montować ciepłomierze. Montaż ciepłomierzy dotyczy więc nowych budynków lub takich w których kompleksowo zmodernizowano instalację grzewczą. Pozostałe budynki, ze starszym układem zasilania, gdzie piony są wspólne dla wielu mieszkań, zaleca się montaż podzielników ciepła. Z technicznej strony konieczne są także zawory z głowicami termostatycznymi na grzejnikach, ponadto węzły cieplne mają umożliwiać zminimalizowanie strat ciepła.

Opłacalność montażu podzielników ciepła określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. Opłacalność zastosowania podzielników ciepła ma wykazać prosta analiza według której, projektowana oszczędność energii z pięciu lat w wyniku zastosowania podzielników ciepła ma być wyższa niż koszt ich zakupu, montażu i eksploatacji.

Warunki techniczne, jakie należy spełnić, aby zastosować podzielniki ciepła:

Analizę należy przeprowadzić obligatoryjnie do dnia 24 grudnia 2022 r.

AUDYT ENERGETYCZNY

Zgodnie z art.  45a. pkt 13 ustawy Prawo energetyczne, w  przypadku gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury budynku lub 0,30 GJ w odniesieniu do m3 przygotowanej ciepłej wody, właściciel lub zarządca budynku wykonuje audyt energetyczny tego budynku w celu określenia przyczyn nadmiernej energochłonności i wskazania sposobów ograniczenia zużycia ciepła przez ten budynek lub zmiany zamówionej mocy cieplnej.

PREMIA TERMOMDERNIZACYJNA

Forma pomocy państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje jedynie podmiotom korzystającym z kredytu w wysokości co najmniej 50% kosztów całkowitych inwestycji. Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 16% kosztów przedsięwzięcia lub  21% kosztów przedsięwzięcia

AUDYT REMONTOWY

Audyt remontowy to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii remontowej, a także stanowi założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

PREMIA REMONTOWA

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadziła możliwość uzyskania pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe, przyznawana przez BGK premia w wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

WSPÓŁCZYNNIKI WYRÓWNAWCZE LAF

Wyznaczenie współczynników LAF metodą obliczeniową, z uwzględnieniem wszelkich parametrów budynku. Przy rozliczeniu kosztów ogrzewania pod uwagę należy brać współczynniki wyrównawcze dla lokali, zależne od ich położenia. Przykład, mieszkania narożne czy na ostatniej kondygnacji mogą potrzebować więcej energii.

Ustawa Prawo energetyczne po wprowadzonych zmianach, w art. 45d ust. 2 mówi o uwzględnieniu współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikających z położenia lokalu w bryle budynku. Współczynniki należy uwzględnić każdorazowo przy rozliczeniu kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania. Wyznaczanie współczynnika LAF powszechnie odbywa się dwoma metodami, metodą obliczeniową oraz tablicową.

ART. 45A PKT. 9 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ §9 ROZPORZĄDZENIA

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania. Współczynniki wyrównawcze LAF stosuje się zarówno w przypadku ciepłomierzy jak i podzielników kosztów ogrzewania. Więcej na temat współczynników LAF można przeczytać tutaj.

WYLICZENIE MINIMALNYCH I MAKSYMALNYCH KOSZTÓW OGRZEWANIA LOKALU

W JAKIM CELU ?

Zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów, ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2021 r,  dotyczących rozliczeń kosztów ogrzewania w przypadku zastosowania podzielników jednostek ciepła, konieczne jest określenie maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła do każdego lokalu, przeliczone na zł/m2.

Powyższa wytyczna zawarta w przepisach ma wyeliminować nieprawidłowości, gdy niektórzy lokatorzy zakręcają grzejniki i korzystają z ciepła sąsiednich lokali przenikającego przez przegrody budowlane. To prowadzi do niesprawiedliwego obciążaniem kosztami zakupu ciepła lokatorów prawidłowo użytkujących centralne.

Właściciel lub zarządca budynku musi określić minimalny i maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależny od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na metr kwadratowy. Maksymalny koszt zależy od technicznej możliwości dostarczenia ciepła do lokalu, minimalny – od utrzymania koniecznej temperatury ogrzewania pomieszczeń, zgodnie z prawem budowlanym.

Określenie kosztów min/max jest obligatoryjne z terminem do 24.12.2022 roku. 

OD CZEGO ZALEŻĄ KOSZTY MINMALNE I MAKSYMALNE?

Przed przystąpieniem do aktualizacji lub wypracowania regulaminu, należy odpowiednio wypracować metodę rozliczania kosztów mediów  w budynku. Jest to szczególnie ważne, ze względu na kilkadziesiąt wariantów, które mogą występować w zależności  od infrastruktury technicznej urządzeń pomiarowych w  budynku. Przykłady występowania kilku wybranych, popularnych wariantów przedstawiamy za pomocą poniższej grafiki.

Przykład 1 – Budynek wyposażony w główny licznik ciepła + główny wodomierz

Przykład 2 – Budynek wyposażony w główny licznik ciepła + licznik C.W.U + główny wodomierz.

Przykład 3 – Budynek wyposażony w główny licznik ciepła + licznik C.W.U + główny wodomierz + lokalowe wodomierze CWU

Przykład 4 – Budynek wyposażony w główny licznik ciepła + licznik C.W.U + główny wodomierz + lokalowe wodomierze CWU + podzielniki na grzejnikach

Wybór odpowiedniej metody jest zatem kluczem to poprawności wypracowania regulaminu, a ten z kolei do zgodnego
z prawem rozliczenia kosztów mediów wśród lokatorów. Nie jesteś pewien czy odpowiednio wybrałeś metodę rozliczenia? Zamów darmową konsultację.

OPRACOWANIE LUB DOSTOSOWANIE REGULAMINU ROZLICZENIA MEDIÓW

REGULAMIN – KLUCZ DO POPRAWNEGO ROZLICZENIA

Zarządca nieruchomości ma ustawowy obowiązek rozliczać koszty ogrzewania w budynkach mieszkalnych zgodnie z ich zużyciem, a także przedstawić lokatorom wewnętrzny regulamin przedstawiający sposób rozliczania. Zgodnie z art. 45a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne pełną odpowiedzialność za prawidłowość rozliczania i gospodarowania ciepłem w budynkach wielolokalowych spoczywa na właścicielach lub zarządcach tych budynków.

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz wejściu w życie rozporządzenia Ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r., każdy zarządca lub właściciel budynku ma obowiązek dostosować swój regulamin do wprowadzonych zmian. Rozporządzenie w §9 i §10,  rozszerza zakres przekazywanych informacji dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła oraz informacji dotyczących zużycia ciepła

REGULAMIN

Regulaminy opracowane przez firmę Energy Saver są opiniowane po kątem prawnym i merytorycznym przez biegłego sądowego do spraw zarządzania nieruchomościami i rozliczeniami mediów. Daje to gwarancję poprawności opracowania. Jest to szczególnie istotne w dobie nieustających podwyżek cen ciepła. Podwyżki a zarazem wyższe opłaty eksploatacyjne dla lokatorów, powoli stają się punktem zapalnym do roszczeń wobec Spółdzielni i Zarządców z tytułu błędnych rozliczeń mediów.

Z danych przedstawionych przez biegłych sądowych, ponad połowa regulaminów rozliczeń ciepła zwiera elementarne błędy, które w rezultacie skutkują niezgodnym z obowiązującym prawem sposobem rozliczania kosztów mediów wśród lokatorów.

DODATKOWE INFORMACJE ROZLICZENIA KOSZTÓW MEDIÓW DLA LOKATORÓW

Zmiany prawne obejmują dodatkowy zakres przekazywanych lokatorom informacji dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła z podziałem na:

oraz zakresu przekazywanych informacji dotyczących zużycia ciepła:

Szczegółowy wykaz informacji o których mowa powyżej znajduje się odpowiednio w § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 7 grudnia 2021 r.

OPRACOWANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO DO ROZLICZEŃ MEDIÓW

Audytorzy Energy Saver Group w ramach świadczonych usług zajmują się przygotowaniem kompletnego narzędzia w postaci arkusza obliczeniowego, który umożliwi poprawne rozliczanie kosztów mediów. Arkusz obliczeniowy uwzględnia wymagane w § 9 i § 10 Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r dane, które należy przekazać lokatorom. Narzędzie przygotowywane jest indywidualnie dla każdego budynku, uwzględniając jego szczegółowe parametry techniczne [współczynniki korekcyjne LAF, koszty min/max ogrzewania lokalu, uwzględnieniem rodzaju, modelu oraz ilości grzejników w poszczególnych lokalach]  wraz z przypisaniem lokatorów do poszczególnych lokali mieszkalnych co umożliwia generowanie gotowych druków zawierających szczegółowe dane na temat rozliczenia, zgodnie z rozporządzeniem  o którym mowa powyżej.

Przygotowane narzędzie jest niezbędne do poprawnego rozliczenia kosztów mediów, zgodnie z przygotowanym lub zaktualizowanym regulaminem kosztów rozliczania mediów. Więcej o regulaminach oraz ich poprawności piszemy
w poprzednim artykule. Usługa pozwala na kompleksowe opracowanie rozwiązania, które w całości zautomatyzuje proces rozliczania kosztów mediów na poszczególnych lokatorów zgodnie ze wszelkimi zmianami prawnymi.  Nie jesteś pewien czy Twoje rozliczenie jest zgodne z prawem? Skontaktuj się z nami, wspólnie to zweryfikujemy.

ANALIZA MOCY ZAMÓWIONEJ

70% BUYDNKÓW POSIADA BŁĘDNIE „DOBRANĄ” MOC ZAMÓWIONĄ

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu wymaga zniwelowania strat energii poprzez dostarczenie dodatkowej energii cieplnej poprzez instalację centralnego ogrzewania. Dobrze wykonany bilans w przypadku budownictwa wielorodzinnego zasilanego z sieci miejskiej pozwoli zweryfikować moc zamówioną u dostawcy ciepła. Moc zamawiana u dostawcy ciepła często nie jest poparta żadnymi obliczeniami co może powodować przeszacowanie mocy i nadmierne koszty stałe lub w skrajnym przypadku, moc może być niewystarczająca co przełoży  się na dyskomfort cieplny w okresie grzewczym. Bardzo często spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe po wykonaniu termomodernizacji budynku bagatelizują wykonanie bilansu cieplnego. Powszechnie wiadomo, że termomodernizacja przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na moc cieplną. Obliczenia bilansu cieplnego pozwolą zweryfikować zapotrzebowanie na moc cieplną po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i odpowiednio ją obniżyć, niwelując tym samym koszty stałe budynku. Oszczędności kosztów z tytułu obniżenia mocy zamówionej mogą sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie, co ma ogromne znaczenie przy ciągle wzrastających kosztach ciepła.

Jeśli uważasz, że rachunki za ogrzewanie są wysokie, skontaktuj się z nami. Pomożemy znaleźć przyczynę i zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie.

Dostosowanie regulaminu rozliczania mediów –  Przygotowanie pełnego regulaminu kosztów rozliczania mediów w oparciu o wykonane obliczenia.

Regulaminy opracowane przez firmę Energy Saver są opiniowane po kątem prawnym i merytorycznym przez biegłego sądowego do spraw zarządzania nieruchomościami i rozliczeniami mediów co daje Państwu gwarancję poprawności opracowania.

Jest to szczególnie istotne w dobie nieustających podwyżek cen ciepła. Podwyżki a zarazem wyższe opłaty eksploatacyjne dla lokatorów,  powoli stają się punktem zapalnym do roszczeń wobec Spółdzielni i Zarządców z tytułu błędnych rozliczeń mediów.

Z danych przedstawionych przez biegłych sądowych, ponad połowa regulaminów rozliczeń ciepła zwiera elementarne błędy, które w rezultacie skutkują niezgodnym z obowiązującym prawem sposobem rozliczania kosztów mediów wśród lokatorów.

Nie jesteś pewien czy odpowiednio wybrałeś metodę rozliczenia?  Zamów darmową konsultację!

Arkusz do rozliczania kosztów mediów – Przygotowanie indywidualnego arkusza kalkulacyjnego do rozliczania kosztów mediów w budynku.

Arkusz kalkulacyjny przygotowywany jest indywidualnie w zależności od posiadanych urządzeń pomiarowych. Więcej na ten temat można przeczytać Wybór metody rozliczeniowej.

Przyjęta metodologia rozliczenia kosztów uwzględnia m.in:

Regulaminy opracowane przez firmę Energy Saver są opiniowane po kątem prawnym i merytorycznym przez biegłego sądowego do spraw zarządzania nieruchomościami i rozliczeniami mediów co daje Państwu gwarancję poprawności opracowania.

Jest to szczególnie istotne w dobie nieustających podwyżek cen ciepła. Podwyżki a zarazem wyższe opłaty eksploatacyjne dla lokatorów,  powoli stają się punktem zapalnym do roszczeń wobec Spółdzielni i Zarządców z tytułu błędnych rozliczeń mediów.

Z danych przedstawionych przez biegłych sądowych, ponad połowa regulaminów rozliczeń ciepła zwiera elementarne błędy, które w rezultacie skutkują niezgodnym z obowiązującym prawem sposobem rozliczania kosztów mediów wśród lokatorów.

Arkusz umożliwi także obliczenie danych, które zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2021 r, § 9. [Zakres przekazywanych informacji dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła] oraz § 10. [Zakres przekazywanych informacji dotyczących zużycia ciepła], o których mowa w art. 45c ust. 1 i2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

§ 9. [Zakres przekazywanych informacji dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła obejmuje]:

A) dla budynku:

– ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,

– ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe w budynku,

– powierzchnię lub kubaturę budynku,

– ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,

– koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,

– koszty stałe zakupu ciepła,

– koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,

– stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali,

– średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,

– informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,

– informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,

– informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów,

B) dla lokalu:

– ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła,

– ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy,

– wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,

– wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym,

– saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,

– porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym;

A) dla budynku:

– ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,

– powierzchnię lub kubaturę budynku,

– ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,

– koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,

– koszty stałe zakupu ciepła,

– koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,

– ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania,

– stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali,

– średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,

– informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,

– informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,

– informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów,

B) dla lokalu:

– ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu,

– ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu skorygowanych przez współczynniki wyrównawcze,

– wartość maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

– wartość minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

– wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,

– wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym,

– saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,

– porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym;

A) dla budynku:

– powierzchnia lub kubatura budynku,

– ilość pobranego ciepła,

– ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu lub 1 m3 kubatury w rozliczanym okresie,

– koszt pobranego ciepła według faktury w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty podgrzania wody,

– koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,

– informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,

– informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,

– informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów,

B) dla lokalu:

– powierzchnia lub kubatura lokalu,

– koszt ogrzewania lokalu,

– zużycie ciepła przypadające na rozliczany lokal,

– wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym,

– saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,

– porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym.

1) ilość pobranego ciepła w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku;

2) ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe lub ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w budynku;

3) ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierz lub ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych;

4) ilość ciepła zużytego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w danym lokalu.

Nie jesteś pewien czy odpowiednio wybrałeś metodę rozliczenia?  Zamów darmową konsultację!

 Analiza mocy zamówionej – Weryfikacja mocy zamówionej u dostawcy ciepła, w celu zmniejszenia kosztów stałych budynku na podstawie zużycia oraz bilansu zapotrzebowani na moc grzewczą.  Więcej na temat bilansu i mocy zamówionej można przeczytać Bilans cieplny budynku.

Regulaminy opracowane przez firmę Energy Saver są opiniowane po kątem prawnym i merytorycznym przez biegłego sądowego do spraw zarządzania nieruchomościami i rozliczeniami mediów co daje Państwu gwarancję poprawności opracowania.

Jest to szczególnie istotne w dobie nieustających podwyżek cen ciepła. Podwyżki a zarazem wyższe opłaty eksploatacyjne dla lokatorów,  powoli stają się punktem zapalnym do roszczeń wobec Spółdzielni i Zarządców z tytułu błędnych rozliczeń mediów.

Z danych przedstawionych przez biegłych sądowych, ponad połowa regulaminów rozliczeń ciepła zwiera elementarne błędy, które w rezultacie skutkują niezgodnym z obowiązującym prawem sposobem rozliczania kosztów mediów wśród lokatorów.

PODSUMOWANIE

Podsumowując powyższe informacje zawarte w biuletynie na podstawie zmian prawnych w postaci wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. oraz nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne z dnia 19 maja 2022 r [art. 45a,c,d], zarządcy oraz właściciele budynków wielolokalowych mają obowiązek dostosowania metod rozliczeń kosztów mediów. Główne zmiany dotyczą:

Powyższe zmiany w odpowiednim zakresie są obligatoryjne z terminem do 24.12.2022 roku zgodnie z rozporządzeniem.

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.