Energy Saver

Obowiązkowy audyt przedsiębiorstwa

Czy jest audyt obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest swego rodzaju harmonogramem działań prooszczędnościowych w postaci raportu, który w wyniku konsekwentnych realizacji pozwoli systematycznie wdrażać programy oszczędzania energii wynikające z zaproponowanych modernizacji.

Wykonanie audytu energetycznego pozwoli przedsiębiorstwu zobrazować potencjalne oszczędności energii a zarazem co najważniejsze – zniwelować koszty ponoszone z tego tytułu.

Podstawa prawna

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE  uchwalona dnia 25 października 2012 roku, nałożyła na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Obowiązująca od 01.10.2016 r. Ustawa o Efektywności Energetycznej nakłada na dużych przedsiębiorców w Polsce obowiązek wykonania  audytu energetycznego przedsiębiorstwa cyklicznie co 4 lata.

Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.

Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu energetycznego musi nastąpić maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zakończenia audytu.

Przeprowadzenie audytu energetycznego pozwoli przedsiębiorstwu zobrazować potencjalne oszczędności energii a zarazem co najważniejsze – zniwelować koszty ponoszone z tego tytułu.

Minimalne kryteria dotyczące audytów energetycznych wykonywanych zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej:

Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku – audyty energetyczne opierają się na następujących wytycznych :

Podmioty zobligowanie do przeprowadzenia obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późniejszymi  zmianami) będzie zobligowany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie do 30 września 2017 roku (zawiadomienie Prezesa URE do 30 października) a następnie aktualizować audyt energetyczny przedsiębiorstwa  co 4 lata.

Audyt energetyczny realizowany jest w przedsiębiorstwach, które spełniają minimum jedno z poniższych kryteriów:

Podmioty zwolnione z obowiązku wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Konsekwencje

Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa grozi kara pieniężna, która może wynieść nawet 3 000 000 zł, jednak nie więcej niż 5% przychodu przedsiębiorstwa. 

Metodologia audytu obowiązkowego zgodna z normami

Zgodnie z normą EN 16247 audyt powinien obejmować następujące etapy: wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, praca w terenie, gromadzenie danych, analiza i raport.

  1. Wizyta wstępna

2. Gromadzenie danych

3. Praca na ternie zakładu

4. Analiza

5. Raport

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa opracowany przez naszych audytorów zawiera:

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.