Polityka prywatności


§ 1. Postanowienia ogólne


Administratorem Państwa Danych jest Energy Saver Group Sp. z o.o, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29, 50-078, Wrocław, NIP 8971848501 (dalej jako „Administrator” lub „Energy-Saver”). Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: "biuro@energy-saver.pl", lub wypełniając formularz kontaktowy. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

§ 2. Sposób gromadzenia Państwa danych osobowych


Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:
• jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, tj. osobiście, za pośrednictwem strony internetowej www.energy-saver.pl, poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie w celu uzyskania informacji o naszych usługach, lub w celu doradztwa w zakresie audytu lub pokrewnych usług świadczonych przez Energy Saver Group Sp. z o.o.
• w ramach prowadzonej przez nas działalności marketingowej, w przypadku Państwa odpowiedzi na nasze kampanie marketingowe;
• w ramach danych przetwarzanych za pomocą plików „cookies”, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę.

Powyższe przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych mają charakter przykładowy, choć należą do sytuacji typowych. Możliwe są również jednak inne sytuacje, w których będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przykładowo, gdy wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. Zakres gromadzonych danych osobowych


W zależności od celu przetwarzania możemy gromadzić następujące Państwa dane osobowe:
• dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer lub numery telefonów, adres e-mail;
• inne dane, w szczególności: nazwa firmy, adres firmy, adres zamieszkania, NIP, KRS;
• dokumenty i umowy prawne zawarte przez Energy Saver Sp. z o.o. i konsumentów;
• dane związane z wdrażaniem audytów i usług świadczonych przez Energy Saver Group Sp. z o.o.
• dane z aplikacji/stron internetowych/ mediów społecznościowych;
• dane wynikające z przeprowadzanych kampanii marketingowych;


§ 4. Wykorzystanie Państwa danych osobowych


Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
1) jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z Energy Saver Group Sp. z o.o. lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Energy Saver Group Sp. z o.o. w celach:
• statystycznych,
• badania satysfakcji klienta,
• dochodzenia roszczeń;
• marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. oferty, mailingi, kampanie reklamowe AdWords), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego względem interesu Energy Saver Group Sp. z o.o.
3) związanych z inną działalnością marketingową Energy Saver Group Sp. z o.o. i podmiotów z nim współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;
4) podatkowych oraz rachunkowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy – innych danych, może być warunkiem jej zawarcia. W takiej sytuacji ich podanie nie będzie obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez Energy Saver Group Sp. z o.o.. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

§ 5. Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych


1) Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie mogą Państwo wycofać zgodę, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych złożoną Energy Saver Group Sp. z o.o.. W takim przypadku Państwa dane nie będą przetwarzane przez Energy Saver Group Sp. z o.o. oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.
2) Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
3) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Energy Saver Group Sp. z.o.o.
4) Prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych.
5) Prawo do żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych.
6) Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Państwa danych osobowych.
7) Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail: rodo@energy-saver.pl.

§ 6. Przekazywanie Państwa danych osobowych


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Energy Saver Group Sp. z o.o. oraz niektórym partnerom handlowym, jak również podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 7. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych


Administrator podejmuje wszelkie starania, wymagane przez obowiązujące przepisy, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

§ 8. Czas przechowywania Państwa danych osobowych


Państwa dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również do realizacji innych celów z tym powiązanych, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, a także tak długo, jak wymagają tego od Administratora obowiązujące przepisy prawa, np. z zakresu rachunkowości. Państwa dane, uzyskane na podstawie Państwa uprzedniej zgody, będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Ponadto Państwa dane przetwarzane przez Administratora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, zgodnie z art. 21 ust.1 RODO.

§ 9. Zmiana postanowień Polityki Prywatności


W zależności od potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach Administrator zastrzega możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności, o czym zostaną Państwo poinformowani, w szczególności.
Instalacje fotowoltaiczne dla Domu!
Do każdej instalacji gratis!

Tylko do końca marca oferta specjalna! Specjalnie dla Ciebie, abyś mógł na bieżąco monitorować produkcję swojej energii TABLET GRATIS. Wystarczy, że zainstalujesz odpowiednią aplikację!

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń!

+48 535 320 923

Aby otrzymać darmowy tablet do instalacji z dotacją wyślij swoje zgłoszenie!


Administratorem Twoich danych osobowych jest: Energy Saver Group Sp z o.o. Przetwarzamy Twoje dane w celu odpowiedzi na powyższy formularz. Więcej o polityce prywatności i danych osobowych przeczytasz tutaj.

Dziękujemy za zgłoszenie!
Wkrótce nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w celu w celu ustalenia możliwości montażowych instalacji fotowoltaicznej!