Czyste Powietrze

Nawet 90 % dofinansowania do poprawy efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych!

Najważniejsze informacje o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych):
 • Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).
 • Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
 • Okres finansowania Programu rozpisany jest na lata 2018-2029.
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
 • Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc. w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła,
 • Zakup i montaż źródła ciepła w budynkach nowo budowanych.
Czyste powietrze

Zapisz się do programu "Czyste Powietrze"

Zadzwoń i zapisz się do programu

+48 787 464 238


Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 9.00 - 17.00
W przypadku innej godziny prosimy o pozostawienie danych teleadresowych w formularzu kontaktowym

Od kiedy? Dla kogo? Ile zyskasz?

Jesteś właścicielem domu jednorodzinnego? Możesz otrzymać dofinansowanie!

Kiedy rusza nabór?
Program „Czyste Powietrze” powinien ruszyć 1 września. Docelowo wnioski będzie można składać jedynie przez Internet, choć na początku przyjęte zostaną również tradycyjne, papierowe pisma.
Do kogo skierowane jest dofinansowanie?
Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Ile można zyskać?
 • Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)
 • Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Więcej informacji na temat wysokości dofinansowania można znaleźć tutaj . – i odnośnik do tabeli Program "Czyste powietrze" - wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego
Czyste powietrze - Energy Saver Group

Poziom

Dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowalnych
Czyste powietrze - Energy Saver Group

Dla kogo?

Dla właścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych
Czyste powietrze - Energy Saver Group

Pula

Maksymalne koszty kwalifikowalne projektu

Audyt energetyczny – rekomendowany przez NFOŚiGW załącznik wniosku o dofinansowanie

Audyt energetyczny jest opracowaniem, w którym dokonuje się techniczno - ekonomicznej analizy budynku dotyczącej zużycia energii, a następnie określa się, jakie modernizacje trzeba wykonać, aby zmniejszyć zużycie energii i związane z tym koszty eksploatacyjne.

Koszt sporządzenia audytu energetycznego budynku jednorodzinnego w programie „Czyste Powietrze” jest kosztem kwalifikowanym do kwoty 1000 zł.


Zapisz się do programu!
Czyste powietrze

Jakie przedsięwzięcia można sfinansować w ramach programu " Czyste powietrze " ?

 • Wymiana źródeł ciepła starej generacji na węzły cieplne, nowoczesne kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa-pellet), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła.
 • Docieplenie ścian zewnętrznych,
 • Docieplenie dachów, stropodachów oraz stropów nad ostatnią kondygnacją,
 • Wymiana okien i drzwi,
 • Docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą
 • Modernizacja wewnętrznych instalacji grzewczych, tj. wymiana grzejników, wymiana instalacji, montaż zaworów termostatycznych i równoważących,
 • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji

Program "czyste powietrze" - wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł]

Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych)

Pożyczka

Uzupełnienie do
wartości dotacji
Pozostałe koszty
kwalifikowane
I do 600 zł do 90% do 10% do 100%
II 600-800 zł do 80% do 20% do 100%
III 801-1000 zł do 70% do 30% do 100%
IV 1001-1200 zł do 60% do 40% do 100%
V 1201-1400 zł do 50% do 50% do 100%
VI 1401-1600 zł do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 zł do 30% do 70% do 100%

Masz wątpliwości czy otrzymasz dofinansowanie?

Napisz do nas poprzez:


wiadomość email formularz zgłoszeniowy
Nasi certyfikowani audytorzy energetyczni chętnie odpowiedzą na wszystkie wasze pytania.

Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych kwalifikowalnych w programie wynoszą:

Koszty kwalifikowane dokumentacji

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

audyt energetyczny budynku przed
realizacją przedsięwzięcia
szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa związana
z modernizacją, przebudową dachu
(części konstrukcyjnych dachu)
wraz z dociepleniem
szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa modernizacji
instalacji wewnętrznych
oraz wymiany źródła ciepła
szt. do 1 000 zł
ekspertyza ornitologiczna
i chiropterologiczna
szt. do 500 zł

Koszty kwalifikowane prac termomodernizacyjnych:

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m2 powierzchni przegrody do 150 zł
wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych m2 powierzchni do 700 zł
wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych m2 powierzchni do 2 000 zł

Koszty kwalifikowane prac termomodernizacyjnych:

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł
kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna**** zestaw do 30 000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna**** zestaw o 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej zestaw do 15 000 zł
pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa** zestaw do 5 000 zł
przyłącze cieplne** zestaw do 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne **, *** zestaw do 8 000 zł
** tylko w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła.
*** z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej.
**** Koszt kwalifikowany instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zł.

Wymagana dokumentacja

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:

 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli zostały wykonane,
 • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:

 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
 • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).
Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji w ramach programu muszą mieć na uwadze, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.
Czyste powietrze

Specjaliści Energy Saver Group pomogą w sporządzeniu audytu energetycznego a tym samym w doborze odpowiednich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, aby inwestycja została przeprowadzona w sposób najkorzystniejszy dla beneficjenta pod względem ekonomicznych oraz energetycznym.


Zadzwoń i zapisz się do programu
+48 787 464 238

Zakres usług jaki wykonujemy w ramach Programy " Czyste Powietrze ":

1
o1
Doradztwo energetyczne w zakresie doboru optymalnych rozwiązań
2
o2
Wykonanie audytu energetycznego
3
o3
Analiza odnawialnych źródeł energii
4
o4
Pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

5
o5
Kompleksowa usługa realizacji inwestycji

Oferujemy usługi kompleksowe.

Od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych (wymiana źródła ciepła, docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki, zastosowanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika)

Współpracujemy tylko i wyłącznie ze sprzedawcami oraz instalatorami urządzeń grzewczych, którzy są autoryzowani przez:

ok-icon

Stiebel Eltron

ok-icon

Viessmann

ok-icon

Ariston

ok-icon

Wolf

ok-icon

Buderus

ok-icon

De Dietrich

ok-icon

Defro

ok-icon

Galmet

ok-icon

Hewalex

ok-icon

Zębiec

ok-icon

Stalmark

ok-icon

TECE

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie
czyste powietrze ” skontaktuj się z nami


Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 9.00 - 17.00
W przypadku innej godziny prosimy o pozostawienie danych teleadresowych w formularzu kontaktowym

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

*Administratorem Twoich danych osobowych jest Energy-Saver Group Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29. Wysyłając zapytanie poprzez formularz akceptujesz politykę cookies oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Więcej informacji na temat polityki prywatności przeczytasz tutaj. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez modyfikację lub ich usunięcie / zapomnienie pisząc do administratora: rodo@energy-saver.pl.

Instalacje fotowoltaiczne dla Domu!
Do każdej instalacji gratis!

Tylko do końca marca oferta specjalna! Specjalnie dla Ciebie, abyś mógł na bieżąco monitorować produkcję swojej energii TABLET GRATIS. Wystarczy, że zainstalujesz odpowiednią aplikację!

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń!

+48 535 320 923

Aby otrzymać darmowy tablet do instalacji z dotacją wyślij swoje zgłoszenie!


Administratorem Twoich danych osobowych jest: Energy Saver Group Sp z o.o. Przetwarzamy Twoje dane w celu odpowiedzi na powyższy formularz. Więcej o polityce prywatności i danych osobowych przeczytasz tutaj.

Dziękujemy za zgłoszenie!
Wkrótce nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w celu w celu ustalenia możliwości montażowych instalacji fotowoltaicznej!